Kamis, 12 April 2012

Hijab Diri

Ari anu jadi hijab kana diri, lain gunung lain pasir, atawa laut sagara, tapi lantaran kolbu belewuk, jadi buta jaladra, poek mongkleng buta radin, kalimpudan ku napsu amarah, dipapaes ku goreng hate, komo deui hiri dengki, hasud, takabur, asa aing uyah kidul.

Katipu

Kade
ulah rek katipu ku hejona
lautan,ulah kabita ku
rayuan ombak
lautan.hejo soteh rupana
da ari eusinamah matak
cilaka jeung matak
sangsara.sing raj├Čn
neangan ilmu,margi ilmu
anu bakal bisa
mentaskeun dina lautan
kahirupan.

Dzikrul Maut

Wanci peuting nu ngajadi saksi, sepi jempling nu ngajirim jadi wawanti kana diri.
Mangsa nyorangan taya jalma anu lian, ukur sora engapan nu maturan, maksa rasa kana katangtuan tinu Maha Kawasa.
Ret ka sakuriling anu poek mongkleng buta radin.
Kaayaan nu sarupa niscaya bakal karandapan...
Naha urang geus siap nyinghareupan mangsa eta ??
Mangsa dimana raga papisah jeung nyawa, mangsa geusan mulang ka alam barzah, mangsa sanak kulawarga ngan bisa muragkeun cimata..
Tinggal amal nu dilakonan mangsa hirup kumelendang dialam dunya, nu baris nulungan.

Ulah Kapalang Sabar

Ulah nya kapalang sabar anaking, da kieu geus guratna ari hirup di alam dunya mah, mun keur meujeuhna tunggara, sok nete semplek nincak semplak, tong dijieun aral subaha, sumawona nyapa awak sorangan, eum..,ulah ulah kitu jang!, angurmah urang pada sadar, prak aromean anu salah sangkan bener, lempeungkeun anu bengkok, surupkeun jeung katangtuan tinu maha kawasa, make cara nu katarima kurasa tur akal anu pinuh ku kasabaran.

Ngariung

Hayu batur urang ngariung, rempug jukung sauyunan dina jalan kahadean, urang pada-pada silih wasiatan dina hal kasobaran tur hal bebeneran (Haq), omat ulah salah harti tina kecap napsi-napsi, margi sok aya sapalih jalmi nu cumarita 'ah napsi-napsi weh hirup mah, amal maneh keur maneh amal urang keur urang'.
Harti napsi-napsi nu sayakti mah nyaeta dimana urang geus asup kana liang kubur, maot pingaraneun nana..,timimiti harita urang pada napsi-napsi nanggung jawab diri masing-masing kana amal perbuatan nu dilakonan samangsa hirup kumelendang dialam dunya.

Keur Budak Ngora

Kahade ka barudak ngora, sing rintih sing ati2 dina enggoning ngalengkah ngambah kahirupan dijaman kiwari nu geus serba caranggih, rea pisan dogdog pangrewongna jaman ayeunamah..,sasatna mah ulah haripeut ku teuteureuyeun, loba halna nu ngan saukur tipu daya, temahna hirup matak cilaka..

Takbir

Aweuhan sora takbiran titiap mushola, matak sumeblak kana manah.., gumuruh sora bedug nu nyentug kana qolbu..,tihtir ngingkik ti masjid-masjid matri kana ati sanubari...
TAKBIR>Mungguh Alloh nu maha agung, Dzat tempat sakabeh mahluk gumantung jeung menta pitulung, tina sagala rungrung kabingung.
TAHLIL>Taya deui pangeran anu haq disembah anging Alloh nu maha tunggal, taya nu nyasamian hal nuanyar jeung tisadaya mahlukna.
TAHMID>Sareng mung ka Alloh hungkul sumber sagala puji sareng hak nu dipuji, tina rupi2 sipat nu pantes dipuji.